Детска градина №10 "Слънчице"
град Добрич

НА НОВОПРИЕТИТЕ ДЕЦА В ДГ №10 „СЛЪНЧИЦЕ“ ЗА УЧЕБНАТА 2021-2022 г.

  ОРГАНИЗИРАНЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ ЗА ПРИЕМА НА ДЕЦА В ДГ№10 „СЛЪНЧИЦЕ  ЗА УЧЕБНАТА 2020/21 Г. В УСЛОВИЯТА НА ЕПИДЕМИЧНА ОБСТАНОВКА

 Учебната  2020/21 г.  за ДГ №10 „Слънчице“ ще започне на 14.09.2020 г. по групи и спазване на следните принципи и правила за работа, които ще бъдат актуализирани и допълвани, в зависимост от епидемиологичната обстановка и указания от МЗ и МОН.

 1. Подновяването на посещението на децата  от ДГ за учебната 2020-21 г.става  с представянето на документи   по чл. 4, ал. 4  от Наредба № 3 от 05.02.2007 г. за здравните изисквания към детските градини/ясли. За децата от втора ,трета и четвърта група медицинските изследвания се представят в зависимост от отсъствията на децата от детска градина, като за всички е задължителна
 • здравно-профилактичната карта от личен лекар и медицинска бележка за липса на контакт със заразно болен, издадена три дни преди постъпването в ДГ или декларация от родителите, че не им е известно детето да е било в контакт със заразно болни и няма признаци за заразно заболяване  през последните 14 дни.
 • При отсъствие на детето от ДГ за повече от 30 дни по епидемични показания, се представя еднократен отрицателен резултат от изследване за патогенни чревни бактерии
 • При отсъствие на детето за повече от два месеца от ДГ, се представя еднократен отрицателен резултат за чревни паразити.
 • При отсъствие на детето от ДГ за повече от 10 дни се представя медицинска  бележка от личния лекар за липса на контакт със заразно болен

Посещението на детска градина на децата със СОП и/или хронични заболявания се извършва след предварителна консултация с личния лекар на детето.

 1. Приемането  на новозаписаните деца за учебната 2020-21 г. става след представяне на необходимите документи, съгласно  Наредба №3 от 2007 г.
 • Здравно-профилактична карта, попълнена от личния лекар
 • Еднократен отрицателен резултат от изследване за патогенни чревни бактерии, извършено не по-рано от15 дни преди постъпване в ДГ
 • Еднократен отрицателен резултат от изследване на чревни паразите, извършено не по-рано от15 дни преди постъпване в ДГ
 • Изследване на кръв и урина, извършени в едноседмичен срок преди постъпването в ДГ
 • Данни от личния лекар за извършени задължителни имунизации на детето
 • Медицинска бележка от личния лекар за липсата на контакт със заразно болен издадена не по-рано от 3 дни преди постъпването на детето в ДГ.
 • Децата, на които не са извършени задължителните имунизации за възрастта, могат да се приемат в ДГ, когато са налице трайни противопоказания за имунизирането им и са освободени по реда на Наредба №15 от 2005 г.
 1. Децата ще се приемат в детската градина  при спазване  на следния график:
 • І гр. „Усмивка“ от 8:00 – 8:30 ч.
 • ІІ б гр. „Калинка“ от 7:30 – 8:00 ч.
 • ІІ а гр. „Звездичка“ от 7:30  -  8:00 ч.
 • ІІІ а гр. „Мечо Пух“ от 8:00 – 8:30 ч.
 • ІІ б гр. „Мики Маус“ от 8:00 – 8:30 ч.
 • ІV гр. „Пчелица“ от 7:30 – 8:00 ч
 1. На 14 и 15.09.2020 г. филтърът на децата от І група „Усмивка“ се осъществява от медицинската сестра  пред централния вход на детската градина - измерва температурата им с дигитален термометър, преглежда гърлото, информира е за общото състояние на всяко идващо дете, приема необходимия пакет от медицински  документи . В случай на констатиране на признаци на заболяване или нередовни  медицински документи, приемът на детето се отказва. Допуснатите  деца се насочва към учителката на групата. След 15.09.2020г децата от І група се приемат в определения часови график през централния вход. Филтърът се прави от учителката, която е І смяна.

а)Децата от ІІ а гр. „Звездичка“ влизат  през входа на съблекалнята на групата, където ги посреща учителката от 7:30 - 8:00  ч .Децата се събуват на входа и поставят обувките, с които са дошли в пластмасова кутия с капак, подходяща за дезинфекция. Кутията се поставя на най-долното ниво в гардеробчето, детето обува пантофките си, които са на горното ниво и влиза в групата.

б)Децата от ІІ б гр. „Калинка“ се приемат от учителката  през страничния/служебен вход на основната сграда от 7:30 – 8:00 ч. Децата се събуват на входа и поставят обувките,с които са дошли, в пластмасова кутия с капак, подходяща за дезинфекция. Кутията се поставя под пейките във фоайето, а децата обуват пантофките си и се събират в учителската стая до 8:00 ч. след което се качват в групата си на ІІ етаж .

в)Децата от ІІІ а група „Мечо Пух“ се приемат през входа на съблекалнята на групата, където ги посреща учителката от 8:00 –8:30 ч . Децата се събуват на входа и поставят обувките, с които са дошли в пластмасова кутия с капак, подходяща за дезинфекция. Кутията се поставя на най-долното ниво в гардеробчето, детето обува пантофките си, които са на горното ниво и влиза в групата.

г)Децата от ІІІ б група „Мики Маус“ се приемат през централния вход на допълнителната сграда от 8:00 – 8:30 ч. от учителската на групата. Събуват обувките си, с които са дошли, и ги поставят в пластмасовата кутия с капак подходяща за дезинфекция  на най- долното ниво на гардеробчето.. Обуват пантофите си,които са на горното ниво и влизат в занималнята на групата.

д)Децата от ІV група“Пчелица“ се приемат през централния вход на допълнителната сграда от 7:30 –8:00  ч.  от учителката на групата. Събуват обувките си и ги поставят в пластмасова кутия  с капак, подходяща за дезинфекция на най-долното ниво на гардеробчето си. Обуват си пантофките и влизат в занималнята на групата.

 1. Сутрешният филтър, ежедневно ще се прави от медицинското лице или учителката на групата, която е на смяна, при използване на необходимите индивидуални предпазни средства – маска/шлем и ръкавици съгласно разпоредбите  на МЗ. В случай на констатиране на признаци на заболяване, приемът на детето се отказва. На децата от  детската градина не се изисква използване на предпазна маска, освен на децата със СОП и/или с хронично заболяване, ако това е изрично препоръчано от личния му лекар. Необходимо е  за всяко дете да бъде осигурена маска в гардеробчето, съобразена с възрастта му, в случай на появил се симптоми на заболяване  /кашлица, кихане, задух, болки в гърлото, умора, гастроинтестинални оплаквания, висока температура и др./
 2. С цел недопускане струпване на много родители и деца по едно и също време, вземането на децата от детска градина също става по времеви график:
 • 16:30 -17:30 ч. - І гр. „Усмивка“, ІІ а гр. „Звездичка“, ІІ б гр. „Калинка“ и ІІІ б гр. „Мики Маус“
 • 17:30 - 18:30 ч. ІІІ а гр. „Мечо Пух“ и ІV гр. „Пчелица“
 1. При хубаво време, децата се посрещат и изпращат на двора на площадките на групите, а при лошо - на определения за групата вход.  Родителите ползват лични предпазни средства/маска/ и спазват физическа дистанция най- малко 2 м.
 2. Не се допуска събиране на едно място на персонал от детската градина, освен ако това не е необходимо за опазване здравето и живота на децата. При необходимост от служебна комуникация между служителите от детската градина задължително се ползват ЛПС и се спазва допустима дистанция.
 3. Предвид спецификата на работата в детската градина:
 • спазването на физическа дистанция между децата и персонала в рамките на една група не е възможно;
 • физическата дистанция е задължителна между децата от отделни групи;
 • физическата дистанция е задължителна между персонала в отделни групи;
 • физическата дистанция е задължителна между родителите и персонала на детската градина

     10.Информирането и комуникацията с родителите ще се осъществява  по следните начини:

- чрез фейсбук страницата на ДГ

- чрез фейсбук страниците на групите

- телефон на ДГ – 058/593030, тел. на медицинска сестра-0899606895

- директна телефонна връзка учител – родител

- поставяне информация на входните врати на ДГ

 1. Заплащането на таксите на децата за посещение на ДГ ще става само по Easypay. 

 

 1. Задължения на родителите:
 • да подпишат Информирано съгласие по образец;
 • да не използват градски транспорт за придвижване до детската градина и обратно, когато това е възможно;
 • да не позволяват внасянето на лични играчки в детското заведение;
 • да спазват стриктно мерките и графика за водене и взимане на децата, с цел да се предотврати събиране на много хора, като изчакват на необходимото разстояние;
 • да се запознаят с предоставените им от детската градина полезни препоръки и да подкрепят усилията на институцията за спазване на мерките и настоящите вътрешни правила;
 • ежедневно да мерят температурата на детето си и да спазват забраната да не водят дете, което проявява признаци на заболяване и/или има температура 37,3 градуса или по-висока, както и да организират незабавното вземане на детето, в случаите когато бъдат уведомени от медицинското лице или учителя, че то проявява признаци на заболяване;
 • да придружават детето само до мястото за прием, без да влизат в сградата на детската градина;
 • от първия ден на водене на детето на градина, да осигурят подходящ пластмасов контейнер/кутия, подходящ за измиване и дезинфекция, надписан с имената на детето, в който да се поставят и съхраняват обувките, с които то пристига в детската градина;
 • да осигурят поне два броя маски, в случай че носенето на маска е по препоръка на личния лекар на детето;

 

 

 

ДЕТСКА  ГРАДИНА №10 “СЛЪНЧИЦЕ

9300 гр. Добрич, ул.„Даскал Димитър Попов“ № 1, тел.: 058/593 030; 0884 311 403,

е-mail: milanova_60@abv.bg, dg10dobrich@abv.bg; http://dg10-dobrich.com/

 

 

ИНФОРМИРАНО СЪГЛАСИЕ

 

Долуподписаният/ата……………………………………………………………………………...…

(посочват се трите имена на родителя)

 

в качеството на родител на……………………………………………………………………..……

(посочват се трите имена на детето)

 

от …........................................................

(посочва се група)

 

Запознат/а съм, че:

 

 • не съм задължен/а да подновя посещението на детето си на детска градина/ясла и решението да го направя е изцяло мое
 • детската градина осигурява спазването на всички необходими хигиенни изисквания за защита на здравето и живота на детето ми и на всички останали деца, но не може да даде гаранции за неразпространение на заразни заболявания, в т .ч. и СОVID -19
 • трябва да следя температурата на детето си, да го оставя вкъщи и да се консултирам с личния лекар при температура, по-висока от 37.3°С и/или грипоподобни симптоми
 • следва да се обърна към личния лекар при поява на симптоми на заболяване и да заведа детето в детската градина само след преценката на лекаря, че е безопасно
 • при необходимост от консултация с екипа на детската градина/ясла да я осъществя при възможност на открито, при спазване на физическа дистанция и използване на лични предпазни средства
 • е необходимо да съдействам за изпълнение на предприетите от детската градина/ясла противоепидемични мерки и контрол за спазването им с цел опазване здравето на децата и служителите, в т.ч. правилата за физическа дистанция във и извън институцията

Декларирам, че:

 • приемам да спазвам общите правила за противоепидемичен контрол и вътрешните правила на детската градина/ясла за работа в условия на извънредна епидемиологична ситуация на територията на страната
 • не ми е известно детето ми да е било в контакт със заразно болни
 • не ми е известно член на моето семейство да е заразен с COVID-19
 • при промяна на декларираните обстоятелства относно здравословното състояние на детето ми веднага ще уведомя директора на детската градина и ще преустановя посещението му на детската градина

 

 

Дата:…………………………                                                    Подпис:……………………